Уведомлений еще не было

Описание книги

У зборнік «Мае браты, мае суседзі» ў лепшых беларускіх перакладах увайшлі творы ўкраінскіх (Тарас Шаўчэнка, Іван Катлярэўскі, Іван Франко, Міхайла Кацюбінскі, Леся Украінка, Васіль Стафанік, Паўло Тычына, Максім Рыльскі), польскіх (Адам Міцкевіч, Юльюш Славацкі, Юзаф Крашэўскі, Эліза Ажэшка), латышскіх (Яніс Райніс), літоўскіх (Крысціёнас Данелайціс) і чэшскіх (Бажэна Немцава) пісьменнікаў, прапанаваныя для абавязковага вывучэння сучаснай праграмай па беларускай літаратуры (Мінск: Нацыянальны ін...

У зборнік «Мае браты, мае суседзі» ў лепшых беларускіх перакладах увайшлі творы ўкраінскіх (Тарас Шаўчэнка, Іван Катлярэўскі, Іван Франко, Міхайла Кацюбінскі, Леся Украінка, Васіль Стафанік, Паўло Тычына, Максім Рыльскі), польскіх (Адам Міцкевіч, Юльюш Славацкі, Юзаф Крашэўскі, Эліза Ажэшка), латышскіх (Яніс Райніс), літоўскіх (Крысціёнас Данелайціс) і чэшскіх (Бажэна Немцава) пісьменнікаў, прапанаваныя для абавязковага вывучэння сучаснай праграмай па беларускай літаратуры (Мінск: Нацыянальны інстытут адукацыі, 2007). Кніга можа зацікавіць і шырокага чытача. Большасць тэкстаў сёння маладаступныя нават для спецыялістаў, асобныя з іх у беларускім перакладзе друкуюцца ўпершыню. Книга «Мае браты, мае суседз?» авторов Михаил Коцюбинский, Леся Украинка, Иван Котляревский, Тарас Шевченко, Василь Стефаник, Павло Тычина оценена посетителями КнигоГид, и её читательский рейтинг составил 0.00 из 10.
Для бесплатного просмотра предоставляются: аннотация, публикация, отзывы, а также файлы для скачивания.

  • Просмотров: 345
  • Рецензий: 0
Информация об издании
  • Переводчики: не указаны
  • Серия: Б?бл?ятэка школьн?ка
  • ISBN (EAN): 978-985-02-1019-7
  • Языки: Белорусский
  • Возрастное ограничение: не указано
  • Год написания: 2008


К этой книге не добавлены цитаты
Эта книга еще не добавлена в подборки
К ЭТОЙ КНИГЕ НЕ ДОБАВЛЕНЫ персонажи
К ЭТОЙ КНИГЕ НЕ ДОБАВЛЕНЫ ТЕСТЫ
ОГЛАВЛЕНИЕ ОТСУТСТВУЕТ
КНИГА НЕ УПОМИНАЛАСЬ В БЛОГАХ

Рецензии на книгу

Написано 0 рецензий

Посмотрите еще

8.0
0
0
Альп?йская балада. Дажыць да св?тання
Альп?йская балада. Дажыць да св?тання

У кн?гу народнага п?сьменн?ка Беларус? Вас?ля Быкава (1924 - 2003) увайшл? аповесц? "Альп?йская балада" - "Дажыць да св?тання" пра цяжк?я франтавыя будн? - лёс чалавека на вайне.

8.0
0
0
На ўзвышшы
На ўзвышшы

У кн?гу выдатнага паэта Беларус? Уладз?м?ра Дубоўк? (1900?1976) увайшл? вершы розных гадоў - паэмы, вакол як?х доўг? час вял?ся гарачыя л?таратурныя дыскус??.

8.0
0
0
Апавяданні
Апавяданні

Кн?гу народнага п?сьменн?ка Беларус? ?вана Чыгрынава склал? апавяданн?, нап?саныя ў розныя гады. У ?х п?сьменн?к паўстае перад чытачом як пясняр роднай прыроды, як аўтар, якога хвалююць праблемы шчасця, сэнсу чалавечага жыцця. Большасць апавяданняў прысвечана тэме Вял?кай Анчыннай ванны.

8.0
0
0
Аповесц?. Апавяданн?
Аповесц?. Апавяданн?

У кн?гу народнага п?сьменн?ка Беларус? Вас?ля Быкава ўвайшл? аповесц? ?Аблава?, ?Пакахай мяне, салдац?к?, а таксама апавяданн? ?Сваяк??, ?Адна ноч?, ?Круты бераг рак??, ?Жоўты пясочак?.

8.4
0
0
Выбранае
Выбранае

У кн?гу аднаго з пачынальн?каў новай беларускай л?таратуры Я. Чачота ўвайшл? творы з яго спадчыны: вершы, песн?, балады, заснаваныя на беларуск?х народных паданнях - легендах. Паэтычны цыкл ?Спевы пра даўн?х л?цв?наў? па-мастацку адлюстроўвае г?сторыю старажытнай Беларус?.

8.0
0
0
Мая малітва
Мая малітва

Чарговы зборн?к славутага Песняра адрасаваны ўс?м, хто люб?ць - вывучае беларускую л?таратуру.

8.0
0
0
Пялёсткі курганнай кветкі
Пялёсткі курганнай кветкі

Спавядальна-шчырыя, сагрэтыя пачуццём любов? да Беларус? - яе народа паэтычныя творы К. Буйло (1893?1986) займаюць адметнае месца ў айчыннай л?таратуры. У гэтай кн?эе сабраны лепшыя вершы, нап?саныя паэтэсай у розныя гады.

0.0
0
0
Спатканне
Спатканне

Кн?гу Зм?трака Бядул? склал? абразк?, м?н?яцюры, апавяданн? розных гадоў. Творы п?сьменн?ка вызначаюцца глыбокай л?рычнай пран?кл?васцю, высокамастацк?м адлюстраваннем унутранага свету чалавека.

Драматургия
0.0
0
0
Сучасная беларуская п'еса
Сучасная беларуская п'еса

У кн?гу ўвайшл? драматычныя творы беларуск?х п?сьменн?каў П. Васючэнк?, А. Дзялендз?ка, А. Дударава, Г. Марчука, Л. Рублеўскай, У. Саул?ча, А. Федарэнк?.

8.0
0
0
Круглянск? мост. Сотн?каў
Круглянск? мост. Сотн?каў

У кн?гу народнага п?сьменн?ка Беларус? В. Быкава (1924?2003) увайшл? аповесц? ?Круглянск? мост? - ?Сотн?каў?, у як?х адлюстраваны траг?чныя старонк? ў лёсе нашага грамадства - людзей, маральна-этычныя праблемы.